Pilnā biznesa apkalpošana

Pakalpojumu abonēšana

Katram mūsu klientam tiek piedāvāta iespēja novērtēt un izmantot mūsu biroja juridisko (un / vai grāmatvedības) apkalpošanu, maksājot noteiktu cenu mēnesī (abonementu).

Šādas apkalpošanas pamatā ir tas, ka mūsu klients ar saviem jautājumiem vēršas pie mums, un mēs piedāvājam šim klientam izdevīgākas pakalpojumu cenas.

Tas ir izdevīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri regulāri stājas attiecībās ar partneriem. Tad uzņēmumam nav vajadzīgs algots jurists – mūsu biroja juristu kolektīvs strādā labāk par vienu juristu. Uzņēmuma vadītājs var plānot izdevumus juridiskiem pakalpojumiem un zināt, ka par viņa uzņēmuma juridiskām lietām atbild mūsu biroja juridiskās nodaļas vadītājs.

Cenas tiek aprēķinātas pēc šādas formulas: C = N / M * 0.8, kur:
C – apkalpošanas mēneša maksa;
M – mēnešu skaits, kuros klients saņēmis juridiskos pakalpojumus (ne mazāks par 4.);
N – kopējā pakalpojumu cena par visiem sniegtiem pakalpojumiem M mēnešos.

Abonēšanas apkalpošanas ietvaros mūsu birojs apņemas pildīt visus vai daļu no sekojošām darbībām:

  • sniegt konsultācijas par spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
  • sastādīt un izstrādāt līgumus, protokolus un citus juridiskus dokumentus, kas nepieciešami klienta darbības nodrošināšanai;
  • veikt klienta patstāvīgi sagatavoto juridisko dokumentu analīzi;
  • strīdu gadījumos starp klientu un viņa darījumu partneriem, vai citos Klienta tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizskārumu gadījumos izstrādāt sūdzību, pretenziju pamatojumus par likumīgu tiesību atjaunošanu, parādu un zaudējumu piedziņu;
  • sastādīt pieteikumus Latvijas Republikas tiesām;
  • sniegt konsultācijas pierādījumu savākšanai tiesas procesam.

Pārstāvība tiesās un citi pakalpojumi tiek piedāvāti par atsevišķu samaksu.